Logo
Tianjin Florentia Village
Tianjin Florentia Village
Address
+86 02259698012
Timetable
Monday10:30:00 - 21:00:00
Tuesday10:30:00 - 21:00:00
Wednesday10:30:00 - 21:00:00
Thursday10:30:00 - 21:00:00
Friday10:30:00 - 21:00:00
Saturday09:30:00 - 22:00:00
Sunday09:30:00 - 22:00:00